top of page

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de Algemene voorwaarden van The Checklist. Mochten er vragen zijn kan je contact opnemen.

De Algemene
Voorwaarden.

Artikel 1 Over

The Checklist skin&body is een eenmanszaak, gevestigd aan de Jan Pieter Heijestraat 114h, Amsterdam. Kaylee Bernhard is de eigenaresse van The Checklist skin&body.

Het adres van onze website is: www.the-checklist.com

The Checklist skin&body is dé kliniek in Amsterdam, waar je terecht kunt voor onder andere waxbehandelingen, massages, facials huidverbetering -en verzorging. Daarnaast verkopen wij aanvullend cosmetische producten via onze kliniek.

Je kunt the Checklist skin&body op de volgende manieren bereiken:

* E-mail: info@the-checklist.com

* Telefonisch: +316-31936513

* Instagram: http://instagram.com/the.checklist.Amsterdam

* Via het contactformulier op onze website

* Via Whatsapp

* Via ons online boekingssysteem 

KvK-nummer: 87419157

 

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij The Checklist skin&body, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden. The Checklist skin&body en/of de daarbij werkzame (para)medici, (semipermanente) make-up artiesten, schoonheidsspecialisten en assistenten noemen we ook de hulpverlener; de rechtspersoon of natuurlijk persoon die in de uitoefening van zijn/haar beroep ((para)medisch) of bedrijf een (behandelings)overeenkomst sluit met jou. 

Met je en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in beroep of bedrijf en aan wie The Checklist skin&body een aanbod doet en/of met wie The Checklist skin&body een (behandelings)overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen wij partijen.

Met behandelingsovereenkomst bedoelen we de overeenkomst voor een cosmetische behandeling, waarbij de hulpverlener zich tegenover een ander verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (Art. 7:446 BW). Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben noemen wij ook de patiënt.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en niet een werkdag. 

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail.

Spreken wij over een dienst en/of werkzaamheden, bedoelen wij onder meer, maar niet gelimiteerd tot:

* Het uitvoeren van (cosmetische) behandelingen;

* Het toepassen van behandelmethoden;

* De verkoop van (cosmetische) producten;

* Het verstrekken van adviezen;

* Informatieverschaffing.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, zo ook op alle (behandel)overeenkomsten die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgovereenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden, voor zover van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

 

Artikel 4 Ons aanbod  

Op onze site vind je alle behandelingen die door The Checklist skin&body worden uitgevoerd. Als aanvulling op onze behandelingen vind je in onze webwinkel als ook in de kliniek ons aanbod (cosmetische) producten. Wij voorzien jou van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

    * De prijs inclusief belastingen;

    * Alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de behandeling en de bijbehorende behandelmethoden;

    * De wijze waarop de (behandel)overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

    * De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de (behandel)overeenkomst;

    * Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

    * Of de (behandel)overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is; 

    * De manier waarop jij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen;

 

 

Artikel 5 Procedure, voorafgaande toestemming en behandelovereenkomst bij (cosmetische) behandelingen 

Nadat wij jouw aanvraag (telefonisch, per email, via Whatsapp, social media of via ons boekingssysteem) voor een van onze behandelingen hebben ontvangen, nemen we contact met je op voor het maken van een consult-en/of behandelafspraak. Via email ontvang jij hiervoor een bevestigingsbericht. Ook vragen wij jou vooraf een vragenlijst (Niet van toepassing bij semipermanente make-up) in te vullen zodat jij ons tijdig kunt informeren over alle noodzakelijke (medische) informatie, welke van belang kan zijn bij het uitvoeren van een behandeling. 

Samen met de vragenlijst sturen wij jou de behandelovereenkomst (niet van toepassing bij semipermanente make-up) Voor het sluiten van en middels de behandelovereenkomst informeren wij jou over onder meer:

* De consult-afspraak dan wel de behandelafspraak welke ook altijd een consultafspraak bevat; 

* De behandeling en de daarbij behorende uit te voeren verrichtingen en methoden;

* De mogelijke resultaten als ook de eventuele mogelijke gevolgen (risico’s) van een behandeling;

* Of er alternatieve bestaan voor de gewenste behandeling;

* Het te verwachten aantal behandelingen en de daarbij behorende prijs;

* Of er een mogelijke tussenkomst is van de zorgverzekeraar;

* Alle noodzakelijke informatie dan wel instructies voor jou die van belang (kunnen) zijn voor, tijdens en na de behandeling.

Wij starten pas met de uitvoering van de behandeling nadat we jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen. 

 

Artikel 6 Overeenkomst 

Een overeenkomst komt pas tot stand:

* Zodra jij het aanbod accepteert in de webwinkel op onze website, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden;

* Nadat jij de behandelovereenkomst en deze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en aan ons schriftelijk hebt bevestigd en jij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden. 

Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst:

* Van rechtswege, nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen, waarbij de factuur door jou is betaald;

* Vroegtijdig, wanneer de betrokken hulpverlener van mening is dat er gegronde redenen aanwezig zijn om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van:

* hulpverlener(s) voor de uitvoering van de gewenste behandeling;

* de gewenste producten.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst, levering en inspanningsverplichting 

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de opdracht, naar   

 

Artikel 8 Wijzigen van de opdracht

Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk (schriftelijk) weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Wij laten jou eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er omstandigheden zijn waardoor de overeenkomst gewijzigd dan wel aangevuld moet worden, zullen we jou hier zo snel als mogelijk van op de hoogte brengen en gaan we met jou in overleg. Indien een wijziging of aanvulling financiële consequenties met zich meebrengt, zullen wij dit ook eerst met jou bespreken. 

 

Artikel 9.

Voor het annuleren van een (behandel)overeenkomst, kun jij ons na het sluiten van de overeenkomst een email sturen naar info@the-checklist.com. Wij hebben het recht hiervoor 50%  annuleringskosten in rekening te brengen.

Voor het annuleren van consult-en/of behandelafspraken, korter dan 48 uur tevoren, brengen wij minimaal 50% annuleringskosten in rekening. Annuleer jij korter dan 24 uur voor de afspraak of verschijn jij niet of te laat op de afspraak, dan hebben wij het recht naast de annuleringskosten jou ook het volledige bedrag voor deze afspraak/behandeling in rekening te brengen. Wij hebben immers speciaal voor jou deze tijd gereserveerd.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom je om welke reden dan ook te laat, kunnen wij je niet meer garanderen dat de afspraak en/of behandeling daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ook hiervoor brengen wij 50% in rekening.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

* Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens die jij ons hebt verstrekt;

* Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of niet handelen;

* Fouten of tekortkomingen van, door of namens jouw ingeschakelde derden;

* Schade, ontstaan door derden;

* Schade ontstaan door behandelingen die jij door een andere kliniek hebt laten uitvoeren;

* Tegenvallende resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);

* Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven instructies of voorschriften voor, tijdens of na de behandeling;

* Een verkeerd gebruik van onze producten of het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden;

* (Reis)kosten die jij maakt door het uitlopen van ons spreekuur;

* Schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van jou tijdens je bezoek aan onze kliniek.

 

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een soortgelijk geval uitkeert. Mocht de verzekeraar niet overgaan tot uitbetaling, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van de overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, één jaar nadat de (behandel)overeenkomst werd voltooid.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

 

Artikel 11 Overmacht 

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten of, voor zover en redelijkerwijs mogelijk. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk, over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 12 Geheimhouding en dossier 

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht of wanneer jij ons jouw expliciete en voorafgaande toestemming hiervoor hebt gegeven. 

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers van de kliniek en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Alle gegevens met betrekking tot jouw behandelingen worden door ons zorgvuldig opgeslagen in een persoonlijk dossier. Op verzoek kun je vragen je dossier te vernietigen. Wij zullen echter jouw dossier niet vernietigen, zodra de wet zich tegen vernietiging verzet of wanneer de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt. Wordt er niet om vernietiging gevraagd, dan worden genoemde medische gegevens steeds voor de minimale duur van 20 jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een ons als goed hulpverlener voortvloeit. We rekenen steeds vanaf het moment dat de gegevens aangemaakt zijn.

 

Artikel 13 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

 

Artikel 14 Privacy beleid en veiligheid website

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Jouw gegevens worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de (behandel)overeenkomst.

Om de veiligheid van de website zo goed als mogelijk te waarborgen, nemen wij de nodige maatregelen en zullen wij tijdig de nodige updates (laten) uitvoeren.

 

Artikel 15 Recht

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt, welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

bottom of page